Copyright 2021 - Custom text here

Zajęcia rewalidacyjne na terenie SzkołyOd 18 maja 2020 r. na terenie szkoły odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których rodzice zadeklarowali chęć udziału dziecka w takich zajęciach. Prosimy o zapoznanie się z procedurą.


PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
W PESS Rumia
PODCZAS PANDEMII
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU UCZNIÓW Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PODCZAS PANDEMII:


- Uczeń przyprowadzany jest na zajęcia rewalidacyjne 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, jeśli nie pozostaje tego dnia pod opieką świetlicy, skąd odbierany jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.


- W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy chorobowe.


- Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji, obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka na zajęcia rewalidacyjne.


- O nieobecności dziecka należy z wyprzedzeniem poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia w sposób ustalony z tym nauczycielem.


- Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do głównego wejścia szkoły, skąd odbierane jest przez pracownika placówki. Jeśli dziecko przychodzi na zajęcia bez opieki osoby dorosłej, oczekuje przed wejściem do szkoły na pracownika placówki.


- Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

 


W przypadku braku zgody, szkoła nie ma możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia rewalidacyjne.


- Po wejściu do szkoły, uczeń dezynfekuje ręce i ma mierzoną temperaturę.


- Rodzic/opiekun zapewnia dziecku maseczkę na czas drogi do/ze szkoły.


- Uczniowie do placówki nie wnoszą żadnych zbędnych rzeczy z domu (książek, zabawek). Pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia zmieniają obuwie, pozostawiając okrycie wierzchnie i telefon komórkowy w szatni.


- Osoba odbierająca dziecko po zakończeniu zajęć oczekuje przy wejściu głównym szkoły, zachowując dystans 2 metrów między innymi dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.


- Należy unikać przyprowadzania/odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.

 

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘC REWALIDACYJNYCH W CZASIE TRWANIA PANDEMII:


- Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z uczniami indywidualnie, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, z zachowaniem minimalnej przestrzeni do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali tj. 4 m2 na jednego uczestnika zajęć.


- Nauczyciel prowadzi zajęcia z zapewnieniem ochrony indywidualnej tj. maska lub przyłbica i rękawiczki, zachowując minimalny dystans społeczny 1,5 m w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.


- Dziecko w sposób dostosowany do jego wieku i możliwości psychofizycznych powinno korzystać z ochrony indywidualnej np. maseczki.


- Konieczne jest przestrzeganie zasad higieny: higieny mycia rąk, higieny górnych dróg oddechowych podczas kaszlu i kichania poprzez zakrywanie ust łokciem lub chusteczką.


- Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dziecku, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.  


- W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący, a następnie bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły.


- Uczniowie używają własnych przyborów szkolnych, w zależności od rodzaju wykonywanych zadań, po wcześniejszym ustaleniu tego z nauczycielem prowadzącym.


- Nauczyciel przygotowuje dla każdego dziecka indywidualne karty pracy i umyte lub zdezynfekowane pomoce edukacyjne.


- Pomieszczenia, w których przebywają dzieci muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, a zajęcia ruchowe prowadzone przy otwartych oknach.


- Po każdych zajęciach sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze itp.  są myte lub dezynfekowane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekującego.


- Nauczyciel w czasie zajęć nie powinien mieć na rękach biżuterii poniżej łokcia, utrudniającej prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

Get started with blogging on howtostartblogging.com
f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl