Copyright 2021 - Custom text here

Egzamin Ósmoklasisty

 

Informacje ogólne o egzaminie

 

 Procedura Egzaminu Ósmoklasisty

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty.


https://www.oke.gda.pl/index.php?page=filmy-o-egzaminie

 

• Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NIE MOŻNA NIE ZADĆ.

 

• Egzamin ma formę pisemną.

Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

• Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 (trwa 120 minut).

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 (trwa 100 minut).

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 ( trwa 90 minut).

 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

 

 

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

 Egzamin ósmoklasisty1

Egzamin ósmoklasisty2

 

 

 

ŹRÓDŁA:

www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2019_08_26_Informacja_E8.pdf

www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

 

Egzamin ósmoklasisty - aktualności z dnia 27 lutego 2020roku

 

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Źródło: http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz.1148 ze zm.) ustalam co następuje:

I. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu:

 • międzynarodowym,
 • krajowym (ogólnopolskim),
 • wojewódzkim,
 • powiatowym,

II. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

 • międzynarodowym – miejsca 1- 8,
 • krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
 • wojewódzkim – miejsca 1-3,
 • powiatowym – miejsce 1-3,

oraz miejsca uznane za wysokie w zawodach mistrzowskich o randze:

 • międzynarodowej – miejsca 1- 20,
 • krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
 • regionalnej – miejsca 1- 6,
 • wojewódzkiej – miejsca 1- 3,

zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub polskich związków sportowych.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. Konkursy przedmiotowe

– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej,

– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.

Wykaz konkursów przedmiotowych:

1) przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:

a. języka polskiego,

b. języka angielskiego,

c. języka niemieckiego,

d. historii,

e. biologii,

f. geografii,

g. matematyki,

h. fizyki,

i. chemii,

j. informatyki.

II. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

1) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

Uwaga: powyższa punktacja dotyczy wyłącznie zawodów wiedzy:

XXV KONKURS HISTORYCZNY im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

2) za uzyskany w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty tytuł:

– laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,

Uwaga: powyższa punktacja dotyczy wyłącznie zawodów wiedzy:

„Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie”

3) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww. zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Wykaz zawodów wiedzy – pdf 612KB
 2. Wykaz zawodów artystycznych – pdf 758KB
 3. Wykaz zawodów sportowych – pdf 496 KB

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji:

Akrobatyka sportowa, badminton, baseball i softball, biathlon, bilard, orientacja sportowa, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, ju jitsu, kajakarstwo, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo (szosowe, torowe, MTB), kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, płetwonurkowanie sportowe, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, squash, snowboard, sporty motorowe, sport psich zaprzęgów, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe:

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

Do listy dyscyplin sportu, dodaje się wyjaśnienie:

W przypadku, gdy dyscyplina sportu, z której osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, nie jest umieszczona, a absolwent legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

Uwaga:

 1. Wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 mogą być również zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ujęte przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 http://www.kuratorium.gda.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol/
 2. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-ro.html

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl