Copyright 2021 - Custom text here

Rekrutacja do PESS w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi

w roku szkolnym 2020/2021

prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży do następujących oddziałów:

 

 

 1. 2 oddziałów przedszkolnych – OA, OB.
 2. 1 oddziału klasy pierwszej – IC (do klas IA, IB rekrutacja zamknięta)
 3. do klas IV – VIII – nabór uzupełniający.

 

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji i podjęciem decyzji uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej oraz Statutem Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, które to dokumenty są dostępne na stronie internetowej Szkoły.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Etap I – złożenie podania – od 10 stycznia 2020r.

Rodzice dzieci kandydatów do „OA i OB” i klasy IC składają do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 1. podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając
  1. formularz zgłoszeniowy dziecka,
  2. opinię nauczyciela przedszkolnego dla dzieci, które realizowały przygotowanie przedszkolne oraz wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie),
  3. opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie realizowały przygotowania przedszkolnego,
  4. kartę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  5. potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 850 zł za każde dziecko, w sytuacji kiedy rekrutacja wypadnie negatywnie szkoła dokonuje zwrotu rodzicowi w kwocie 750 zł.

 

Etap II – Dni Otwarte – luty 2020r.

 

Co roku, Szkoła organizuje Dni Otwarte, na które zaprasza rodziców z dziećmi zainteresowanymi nauką w PESS Rumia. Podczas Dni Otwartych dzieci uczestniczą
w zabawach i warsztatach integracyjno-edukacyjnych
z udziałem nauczyciela, pedagoga
i psychologa szkolnego
, a rodzice zapoznawani są z założeniami szkoły i jej modelem wychowawczo-edukacyjnym.

 

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów i rodziców oddziałów O i klas I w dniach:

 1. 12.02.2020r. - na Dzień Otwarty Ekologa, godz. 17.00 do 19.00,
 2. 25.02.2020r. – na zajęcia kreatywne dzieci oddziałów O prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagoga/psychologa, godz. 17.00 - 18.00, sala MDK,
 3. prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagoga/psychologa, godz. 17.00-18.00, sala nr 20
 4. 25.02.2020r. – na spotkanie rodziców klas O i I z Dyrekcją Szkoły, godz. 17.00 – 18.00, hol górny szkoły.

 

Dla tych, którzy nie mogą skorzystać z proponowanego terminu, umawiane są spotkania indywidualne w terminie do końca lutego 2020r.

 

 

Etap III – rozmowa z rodzicami i dzieckiem – luty/marzec 2020r.

 

Po złożeniu wymaganych dokumentów, po realizacji zajęć przez dziecko, rodzice wraz z dzieckiem mogą zostać dodatkowo zaproszeni na indywidualną rozmowę (luty/marzec) z Dyrektorem Szkoły. Rozmowa dotyczyć będzie proponowanych w szkole form wychowania i edukacji, omówienia zasad współpracy ze szkołą oraz finansowania nauki. W tym samym czasie pedagog/psycholog szkolny przeprowadzi spotkanie z dzieckiem, podczas którego dokona dodatkowej oceny m.in.:

 

 • poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka;
 • poziomu rozwoju społecznego;
 • umiejętności dostosowania się do obowiązujących zasad;
 • poziomu koncentracji uwagi.

 

W przypadku niezgłoszenia się rodziców wraz z dzieckiem na rozmowę w wyznaczonym przez Szkołę terminie, rezerwacja miejsca ulega anulowaniu, a wpisowe przechodzi na rzecz szkoły.

 

 

Etap IV – decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły – kwiecień 2020r.

 

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 1. złożonych dokumentów i dokonanej opłaty,
 2. wyników obserwacji dziecka,
 3. przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych z rodzicami oraz samym kandydatem,
 4. opinii komisji rekrutacyjnej w skład której wchodzą przewodniczący dyrektor szkoły oraz członkowie: wicedyrektorzy, psycholog, pedagog, logopeda. nauczyciele wczesnej edukacji.

Dyrektor, jako przewodniczący komisji rekrutacyjnej, zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji, w przypadku negatywnej oceny osiągnięć edukacyjnych lub zachowania ucznia, a także braku zgody rodziców na zasady panujące w szkole.

Dyrektor przekazuje rodzicom decyzję pozytywną lub negatywną o nawiązaniu współpracy.

Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz wyniki, służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów
i objęte są tajemnicą.

W sytuacji odmowy przyjęcia dziecka do szkoły względnie rezygnacji z procesu rekrutacji przez rodziców do dnia podpisania umowy szkoła dokonuje zwrotu wpisowego z potrąceniem kwoty 100zł, na poczet kosztów postępowania rekrutacyjnego.

 

Etap V – podpisanie umowy – kwiecień 2020r.

 

Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracji członkowskiej o przystąpienie do Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Społecznej w Rumi (załącznik na stronie) oraz podpisanie umowy o naukę dziecka w szkole (załącznik na stronie).

Umowa określa prawa i obowiązki Stowarzyszenia jako organu prowadzącego szkołę oraz Rodziców, którzy powierzają szkole kształcenie dziecka.

 

Etap VI – zebranie informacyjne i integracyjne – czerwiec 2020r.

 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje:

 1. zebranie dla rodziców wszystkich przyjętych uczniów i dzieci,
 2. spotkanie integracyjne z przyszłym wychowawcą dla zakwalifikowanych dzieci i uczniów.

 

Prosimy śledzić wiadomości na stronie internetowej o terminach planowanych spotkań.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca uczniów do klas IV-VIII

 

 1. Rodzice uczniów składają do sekretariatu szkoły podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając do tego:

 

 • formularz zgłoszeniowy dziecka,
 • wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sytuacji kiedy dziecko je posiada,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 850 zł za każde dziecko, w sytuacji kiedy rekrutacja wypadnie negatywnie szkoła dokonuje zwrotu rodzicowi w kwocie 750 zł.

 

 1. W procesie rekrutacji szkoła bierze pod uwagę wiek dziecka, jego wcześniejsze osiągnięcia, opinię z poprzedniej szkoły oraz chęć współpracy i współdziałania rodziców ze środowiskiem szkolnym.
 2. Od dzieci aplikujących do klas od 4 do 8 wymagamy znajomości języka angielskiego adekwatnego do poziomu nauczania w danej klasie i oceniamy ją na postawie testów.
 3. Ocenie poddany jest także poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki.
 4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do wyczerpania miejsc.
 5. Zainteresowane osoby w celu umówienia się na spotkanie z dyrektorem szkoły prosimy o kontakt:

 

Zapraszam serdecznie

Elżbieta Januszewska

 

 

Podanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021

Deklaracja członkostwa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej

Formularz zgłoszeniowy do oddziału przedszkolnego PESS

Formularz zgłoszeniowy do klasy pierwszej PESS

Zgoda na wykorzystanie danych i wizerunku dziecka


f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl